SJR Historik
SJR Klarabergsgatan 68 Stockholm 1915
SJR Conduit Street, London 1966
SJR Larmgatan 14, Kalmar 1984


Om SJ Resebyrå 1915-1977


SJ Upplysningsbyrå

 SJ Resebyrå har sin upprinnelse i en tidig önskan från Statens Järnvägar att ge företagets kunder bättre upplysningar och mera individuell behandling vid reseplanering av komplicerade resor samt biljettköp till sådana resor än man kunde tillhandhålla vid biljettexpeditioner. År 1889 uppstod det första embryot till resebyråverksamhet i Sverige genom att inrättandet av en “Upplysningsbyrå” i Stockholms Centralstation. Byrån flyttade så småningom till Klarabergsgatan 68.


De första resebyråerna

I skuggan av det brinnande första världskriget, 1 augusti 1915, öppnade SJ den första resebyrån på Klarabergsgatan 68 i Stockholm. Redan 22 september 1915 öppnades en resebyråfilial i Nordiska Kompaniets nyöppnade varuhus på Hamngatan i Stockholm. Fullt utvecklad resebyråverksamhet i dagens bemärkelse förekom dock inte förrän efter det andra världskrigets slut.

I samband med Göteborgs jubileumsutställning 1923 öppnades en SJ Resebyrå vid Drottningtorget i Göteborg.

År 1924 Inleddes - i och med att Axel Ekstam blev chef för SJ Resebyrå Vasagatan, Stockholm - en tid av utbyggnad och kraftig expansion av verksamheten.
Ekstam flyttade 1946 till Järnvägsstyrelsen och ledde därifrån under några år SJ Resebyrå verksamhet.


SJ Resebyråer i utlandet

1924 övertogs resebyråerna i Berlin, London, Paris och New York från Svenska Turisttrafikförbundet. Byråerna i Paris och New York lades ner respektive överlämnades till Svenska Amerikalinjen tio år senare. Resebyrån i London lades ner 1973. Byrån i New York återuppstod som biljettkontor i samarbete med DSB och NSB 1952 men lades åter ner 1974. Den år 1918 inrättade SJ Sovplatscentralen i Köpenhamn omvandlades till resebyrå 1934. När resebyrån lades ner 1972 ersattes den av ett servicekontor för SJ Resebyrå. 1939 fanns det sju SJ Resebyråer i Sverige och tre i utlandet.


I Göteborg flyttade resebyrån 1930 till ett eget litet hus framför järnvägsstationen. 1934 öppnades SJ Upplysningsbyrå i Malmö vilken 1945 omvandlades till SJ Resebyrå.


Den första utbildningskursen

1943 anordnade SJ Resebyrå den första särskilda utbildningskursen för resebyråtjänstemän och blev därmed föregångare för resebyråutbildning i Sverige. Kurserna, som anordnats kontinuerligt sedan dess, har gett eleverna ökade kunskaper och säkrare bakgrund i resebyråarbetet liksom vidgad syn på verksamheten och de egna arbetsuppgifterna. Utbildningen har successivt förnyats i takt med tidens krav på resebyråbranschen.


Efter andra världskriget

1945 fanns det 15 SJ Resebyråer i Sverige och två i utlandet. År 1946 Inrättades - för att möta de nya kraven på resebyråverksamheten - en särskild avdelning inom dåvarande järnvägsstyrelsen (SJ Centralförvaltning) persontaxebyrån för den centrala ledningen av SJ Resebyråverksamhet. Därigenom kom resebyråerna i kommersiellt avseende (byråernas affärsmässiga drift, inredning, utrustning, arbetsmetoder, samarbete sins emellan samt med utomstående företag, organisationer m m) att lyda under denna avdelning. I administrativt hänseende ingick resebyråerna inom Sverige i den vanliga linjeorganisationen - en del lydde under stationen på orten, en del större under dåvarande trafiksektioner. Utlandsbyråerna sorterade direkt under järnvägsstyrelsen.


Sortimentet breddas

Efter andra världskriget utvecklades reselivet och nya resebetingelser inträdde, som i hög grad ökade servicebehov och krav från allmänhetens sida. En motsvarande utbyggnad av resebyråservicen blev oundviklig liksom en utökad försäljning att omfatta även andra än SJ-företagets biljetter samt sällskapsresor och andra resebyråtjänster. Detta var en förutsättning för SJ Resebyrå för att kunna behålla kunderna och få möjlighet till inflytande beträffande deras val av trafikmedel.


● 1946 SJ Resebyrå erhåller IATA auktorisation.

● 1948 startar GDG turistbusstrafik. London var målet för den första turen och uppdragsgivare var SJ Resebyrå. Bussen som användes var tillverkad av Höglunds i Säffle 1948 på Volvochassi B513 och hade 35 sittplatser.

● 1950 fanns det 33 SJ Resebyråer i Sverige och två i utlandet.

● 1952 öppnade SJ Resebyrå i Hamburg, som under namnet Reiseburo Norden vilken (nu 1977) drivs i samarbete med DSB.

● 1955 var antalet SJ Resebyråer 43 i Sverige och tre i utlandet.


Sextiotalet - riksomfattande täckning

År 1960 fanns det 48 SJ Resebyråer i Sverige och fem i utlandet. Samma år tog den arrangemangsverksamhet för riksomfattande försäljning, som växt fram inom SJ Resebyrå under 1950-talets slut, form av en arrangemangscentral. Verksamheten som drevs inom SJ Resebyrå Vasagatan i Stockholm fick två år senare namnet SJ Resor. Arrangemang såväl inom som utom Norden stod på programmet. 1963 skiljdes SJ Resor från resebyrån Vasagatan. Efter skiftande öden skars produktionen kraftigt ner 1973 för att två år senare återigen inrymmas i SJ Resebyrå Vasagatan, där den f.n. omfattar pensionärsresor, endags skolresor, incoming trafik och researrangemang till Berlin.


Omorganisationen 1964

1964 omorganiserades resebyråverksamheten vid SJ så, att hela verksamheten inrymdes i företagets kommersiella avdelning. Den kraftiga expansion som skett under 1950- och 1960-talen tillsammans med kraven på en effektivisering av arbets- och kundrutiner för att uppfylla kommande krav från såväl kunder som SJ -moderföretaget, förutsatte en bättre och mera samlad resebyråorganisation än den som funnits tidigare. Den nya organisationen innebar en effektivisering av den centrala ledningen i en sälj - och en administrativ-/ekonomifunktion med samtliga resebyråer under direkt ledning av chefen för resebyråsektionen. Första steget mot fullservicebyråer samt ett villkor för SJ Resebyrå att hänga med i en modern reseförsäljning på affärs-, privat och gruppresesektorerna hade redan tagits tidigare - den nya organisationen var ytterligare ett steg på denna väg.

1965 hade antalet SJ Resebyråer i Sverige ökat till 51 (jämte fem resetjänster på företag) medan antalet byråer i utlandet fortfarande var fem.

1968 övertog SJ Resebyrå Tomas Cooks verksamhet i Stockholm och blev därmed “Tomas Cook i Sverige “.


Störst täckning

1971 hade SJ Resebyrå det största antalet säljställen under sin hittills varande historia (1977) 61 resebyråer och nio resetjänster på företag i Sverige samt sex resebyråer i utlandet. Försäljningen 1971 var vid SJ Resebyråer i Sverige ca 328 Mkr.

1973 infördes ett nytt bokförings- och redovisningssystem vid SJ Resebyrå, som innebar att verksamheten tog datan i sin tjänst. Därmed övertogs en del av resebyråernas administrativa arbete av en inom den centrala ledningsfunktionen särskilt organiserad redovisningscentral.

1975 var antalet SJ Resebyråer i Sverige 53 jämte 13 resetjänster. Utlandsbyråerna hade minskat till tre. 1977 är SJ Resebyrå organiserat på ett 40-tal platser inom landet med 50 resebyråer och 14 resetjänster. Utlandsbyråerna har ökat till fyra genom tillkomsten av Düsseldorf våren 1977 som filialresebyrå till resebyrån i Hamburg. SJ Resebyrå har 1977 ca 550 fast anställda, varav 510 anställda vid resebyråerna i Sverige och 30 i den centrala ledningsfunktionen (inkl redovisningscentralen). Försäljningen vid SJ Resebyråer i Sverige beräknas överstiga 800 mkr.


Sjuttiotalet – utveckling

1970-talet har präglats av strukturrationaliseringar, som inneburit en minskning av antalet resebyråer samtidigt som resetjänsterna hos företagen har ökat i antal. Tekniken har definitivt tagit steget in på SJ Resebyråer med biljetteringssystem för såväl tåg- som flygresan. Utvecklingen har inneburit en satsning på affärsresesektorn och en konsolidering av SJ resebyråverksamhet inför det nära förestående 1980-talet.

Så sent som vid mitten av 70-talet var svenska resebyråer fortfarande beredda att ta in nästan vad som helst i broschyrställen, utan att fråga om annat än provisionen.

Med det sortimentstänkande som SJ Resebyråer lanserade i slutet av 1970-talet, kom stenhårda krav på katalogernas utformning, avancerat säljstöd samt dyrbara datoriserade rutiner för bokning och provisionsavräkning.


Efterlysning 


 SJ Resebyrå grundades 1915 men det finns knappt något material från dess 75 åriga verksamhet. Du som har  information eller dokument, stort som smått, från  SJR - dela med dig!


  Delge historien om den lokala resebyrå där du jobbat.


 Berätta om dina minnen från verksamheten, studieresan eller kursen.


 Intresse finns för all slags dokumen-tation om såväl SJR som våra partners:


♦ Fotografier

♦ Filmer

♦ Ljudupptagningar

♦ Trycksaker, annonser, affischer

♦ Färdhandlingar

♦ Tidtabeller

♦ Studierapporter

♦ Deltagarlistor fr kurser & seminarier

♦ Give aways

♦ Diplom


 Vi erbjuder hjälp med digitalisering av ditt material. Hör av dig till inblick@sjrk.se

Vad gjorde de på resebyrån 1915?


Av 1916 års Järnvägsunderrättelser framgår vilka tjänster som erbjöds på  Statens Järnvägars Resebyrå.


Allt om verksamheten; PDF>> (två sidor). Tyvärr inte optimal upplösning men läsbart. Det som handlar om SJ Resebyrå har markerats med ett rött streck i marginalen.


Söndagen 1:a augusti 1915

Uppstod ur SJ Upplysningsbyrå, döpt 1:a augusti 1915. Det kan verka märkligt att SJ Resebyrå öppnade på en söndag men 1915 hade resebyrån öppet varje dag.


Utdrag ur Järnvägsunderrättelser 1916:

"Förenämnda resebyrå Klarabergsg. 68 hvilken äfven meddelar upplysningar rörande persontrafiken, hålles öppen söckendagar 9 f.m. till 9 e.m. sön- och helgdagar 10 f.m. till 9 e.m.


(Telefoner för upplysningssökande: Järnvägen 227 och Riks 16304)

SJ Gångbiljett

Den som hade giltiga skäl kunde få lösa gångbiljett på järnvägsvallen. I begynnelsen kostade en sådan 3 kronor per halvår.

Birgit, SJR Köpenhamn
Anki, SJR Hk reception
SJR, Kalmar