Stadgar
SJRk årsmöte 2000


SJRk Stadgar

Antagna av årsmötet 2023-03-25


1. Föreningens namn

Föreningens namn är SJR kamratförening, förkortas SJRk.


2. Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja kamratlig samvaro genom att arrangera medlemsevenemang. Föreningens domän www.sjrk.se ska spegla händelser under SJRs verksamhetstid samt SJRk evenemang.


3. Styrelsens säte

Styrelsens säte kan skifta över tiden och fastställs av den styrelse som årsmötet valt för kommande verksamhetsår, d.v.s. perioden mellan två årsmöten.

 

4. Medlemskap

Medlemskap i SJRk är öppen för alla som arbetat på SJ Resebyrå. Medlemsavgiften fastställes av Årsmötet och gäller för ett kalenderår om ej annat meddelas.

 

5. Årsmötet

Årsmötet är föreningens beslutande organ. Det granskar den ekonomiska förvaltningen med stöd av föreningens revisor. Årsmötet väljer styrelseledamöter för två verksamhetsår, revisor/-er samt valberedning för ett verksamhetsår.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. Årsmötesprotokollet publiceras på föreningens hemsida senast 21 dagar efter mötet.

 

6. Kallelse till årsmötet

Kallelse till årsmöte skickas till SJR-kollegor senast en månad innan mötet via e-post, messenger, sms eller per post. Möteshandlingar skickas till deltagarna senast 5 dagar innan årsmötet.

 

7. Styrelsen

Styrelsen består av 4-6 ledamöter. Vid ett konstituerande mötet utser styrelsen ordförande, sekreterare samt kassör. Vid styrelsemöte ska minst 50% av styrelsen delta för att fatta beslut. Vid lika antal röster har ordföranden utslagsröst.

 

8. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma utlyses efter beslut av styrelsen på samma sätt som ordinarie årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisor eller minst en femtedel av

medlemmarna begär det.

 

9. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

10. Firmatecknare

Föreningens firmatecknare är styrelseordförande samt kassör var för sig.

 

11. Föreningens upplösning

Årsmötet alt. extrastämman kan besluta om att upplösa SJR kamratförening samt besluta om framtiden för hemsidan www.sjrk.se Ska hemsidan drivas vidare behöver en webbansvarig utses samt ett belopp öronmärkas för kostnader rörande webbhotell och domännamn. Resterande tillgångar spenderas på avslutande medlemsevenemang.

SJRk Årsmöte Dagordning

Antagen av årsmötet 2008-09-07


  1.     Årsmötet öppnas

  2.     Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

  3.     Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera

           årsmötesprotokollet.

  4.     Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning

  5.     Parentation

  6.     Fastställande av dagordning

  7.     Godkännande av röstlängd

  8.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

  9.     Styrelsens ekonomiska berättelse

10.     Revisorernas berättelse

11.     Beslut om ansvarfrihet för styrelsen

12.     Behandling av inkomna motioner

13.     Val av styrelseledamöter

14.     Val av revisor(-er)

15.     Val av valberedning

16.     Fastställande av årsavgiften för nästa verksamhetsår

17.     Övriga ärenden

18.     Årsmötet avslutas