Stadgar
SJRk årsmöte 2000


SJRk Stadgar

Antagna av årsmötet 2008-09-07


§1.       Föreningens namn

Föreningens namn är SJR kamratförening, förkortas SJRk


§2.       Ändamål och verksamhet

Föreningens ändamål är att främja kamratlig samvaro genom att arrangera medlemsevenemang. Föreningens webbplats www.sjrk.se ska spegla aktiviteter under SJRs verksamhetstid samt SJRks evenemang.


§3.       Styrelsens säte

Styrelsens säte kan skifta över tiden och fastställs av den styrelse årsmötet väljer för kommande verksamhetsår.


§4.      Medlemskap

Medlemskap i SJRk är öppen för den som varit anställd på SJ Resebyrå och erhålles när medlemsavgiften erlagts. Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår om ej annat meddelats. Årsmötet fastställer medlemsavgiften.


§5.       Årsmötet

Årsmötet är föreningens beslutande organ. Det granskar förvaltningen med hjälp av revisor och kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet väljer styrelse samt, på ett år, revisor(-er) och valberedning.


§6.       Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte ska ske senast en månad innan mötet via post eller e-post. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Senast tio dagar före mötet ska möteshandlingar inkl. motioner distribueras till de som anmält sig till årsmötet. Årsmötets protokoll publiceras på föreningens webbplats.


§7.       Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt 1-3 ledamöter. En mandatperiod avser två verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmötet t.o.m. påföljande årsmöte. För styrelsebeslut gäller att minst 50% av styrelsen ska deltaga. Styrelseordföranden har utslagsröst.


§8.       Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma utlyses efter beslut av styrelsen på samma sätt som ordinarie årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisor eller minst en femtedel av medlemmarna begär det.


§9.       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.


§10.     Firmatecknare

Föreningens firmatecknare är styrelseordförande samt kassör var för sig.


§11.     Föreningens upplösning

Upplöses föreningen beslutar årsmötet om medel för att hålla SJRk domänen levande under X år samt  utser ansvarig förvaltare. Resterande likvida medel spenderas på ett sista årsmöte. Övriga tillgångar lottas ut bland närvarande medlemmar.

SJRk Årsmöte Dagordning

Antagen av årsmötet 2008-09-07


  1.     Årsmötet öppnas

  2.     Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

  3.     Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera

           årsmötesprotokollet.

  4.     Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning

  5.     Parentation

  6.     Fastställande av dagordning

  7.     Godkännande av röstlängd

  8.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

  9.     Styrelsens ekonomiska berättelse

10.     Revisorernas berättelse

11.     Beslut om ansvarfrihet för styrelsen

12.     Behandling av inkomna motioner

13.     Val av styrelseledamöter

14.     Val av revisor(-er)

15.     Val av valberedning

16.     Fastställande av årsavgiften för nästa verksamhetsår

17.     Övriga ärenden

18.     Årsmötet avslutas